معاون فرماندار ماسال:

اتخاذ رویکرد پیشگیرانه موجب کاهش مشغله پلیس می شود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/07/11 19:15 بازدید: 132

معاون فرماندار ماسال بر لزوم اتخاذ رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش مشغله های نیروی انتظامی تاکید کرد.
جعفر صفری با تاکید بر لزوم وجود نگرش پیشگیری از وقوع جرم در میان دستگاه های اجرایی، گفت: بابت برخی کوتاهی های احتمالی ادارات که موجب افزایش مشغله های نیروی انتظامی می شود به نمایندگی از دولت پوزش بطلبم.
وی با بیان اینکه هر چقدر ادارات در زمینه برنامه ریزی و عمران و آبادی به درستی عمل کنند از بار وظایف نیروی انتظامی کاسته خواهد شد، افزود: تلاش و هوشمندی نیروی انتظامی هر اندازه که در دل تبهکاران و مجرمان ترس و رعب ایجاد می کند، می تواند موجبات آرامش خاطر مردم را فراهم نماید.
معاون فرماندار ماسال ادامه داد: نیروی انتظامی همواره در برگزاری تمامی مراسما ت و مناسبت ها در کنار ادرات و نهادها بوده است و همه ما وظیفه داریم با گسترش رویکرد پیشگیری از وقوع جرم از بار وظایف این عزیزان بکاهیم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی